Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO

Dane osobowe przetwarzane w trybie RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:


1) Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku jest Komendant Powiatowy Policji w Ełku, ul. Fryderyka Chopina 10, 19-300 Ełk; z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ul. PUŁAWSKA 148/150; 02-624 WARSZAWA);
2) Inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku jest
Łukasz Życzewski, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych, e-mail: iod.kpp@elk.ol.policja.gov.pl;
W przypadku nieobecności Inspektora jego zadania realizuje Paweł Maziukiewicz
3) dane osobowe przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;
5) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;
6) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, nie krócej niż wskazany w przepisach o archiwizacji;
7) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;
8) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w Ełku dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w sytuacjach przewidzianych prawem;
9) każdej osobie, która wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10) wszystkie dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku, zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych posiadają wymóg ustawowy;
11) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

Powrót na górę strony