Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO

Dane osobowe przetwarzane w trybie DODO

Na podstawie art. 22 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125), zwanej dalej ustawą, informuję, jak niżej:
1.    Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku jest Komendant Powiatowy Policji w Ełku z siedzibą przy ul. Fryderyka Chopina 10, 19-300 Ełk; z wyłączeniem zbiorów dla których administratorem jest Komendant Główny Policji (KOMENDA GŁÓWNA POLICJI ul. PUŁAWSKA 148/150; 02-624 WARSZAWA).
2.    Zgodnie z art. 46 ustawy Komendant Powiatowy Policji w Ełku wyznaczył w podległej jednostce Inspektora ochrony danych, Łukasza Życzewskiego, Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych, e-mail: iod.kpp@elk.ol.policja.gov.pl. W przypadku nieobecności Inspektora jego zadania realizuje Paweł Maziukiewicz.
3.    Dane osobowe przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Ełku na podstawie art. 13 ustawy w celu rozpoznawania, zapobiegania, wykrywania i zwalczania czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także do wykonywania tymczasowego aresztowania, kar, kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
4.    Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, w sytuacjach przewidzianych prawem.
5.    Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego organu sprawującego nadzór na podstawie przepisów odrębnych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza Pani/Pana prawa. Skargi można wnosić elektronicznie lub na adres Prezesa Urzędu: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Powrót na górę strony