Skargi i wnioski

Skargi i wnioski

W sprawach skarg i wniosków interesanci mogą zgłaszać się do

Komendanta Powiatowego Policji w Ełku

który jest właściwy do rozpatrzenia skargi na funkcjonariuszy i pracowników Komendy Powiatowej Policji w Ełku (art. 228 kpa)

od wtorku do piątku w godzinach 8°° - 14°°
oraz w poniedziałek w godzinach 15°° - 18°°

lub

Specjalisty Zespołu Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Ełku

u którego można złożyć skargę osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 8°° - 14°° pokój 104,

bądź przesłać skargę/wniosek pocztą na adres:

Komenda Powiatowa Policji w Ełku,
ul. Chopina 10, 19-300 Ełk,

faksem na numer 47 7355 205

lub na adres internetowy: komendant@elk.ol.policja.gov.pl

 

Dzielnicowi przyjmują interesantów w punktach przyjęć mieszczących się na największych osiedlach w Ełku:

 • ul. Dobrzańskiego 2, wtorki w godzinach 17.00 - 19.00
 • ul. Popiełuszki 8A, wtorki w godzinach 17.00 - 19.00
 • ul. Grodzieńska 10A, poniedziałki i środy w godzinach 17.00 - 19.00
 • ul. Piękna 16, poniedziałki i środy w godzinach 17.00 - 19.00

W nagłych przypadkach osoby zainteresowane mogą kontaktować się telefonicznie z dyżurnym za pomocą

numeru tel. 47 7355 200.

Skargi na działalność Policji można również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Rzecznik Praw Obywatelskich
Aleja Solidarności 77
00-090 Warszawa

Przyjęcia Interesantów:

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich

poniedziałek 900 - 1700,
od wtorku do piątku 900 - 1500

infolinia: 800 676 676
 

 Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)

ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk

telefon: 58 764 73 02
fax: 58 764 73 03

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek w godz. 1000 - 1700
wtorek, środa, czwartek w godz. 900 - 1500

telefon: 58 764 73 06

 

WAŻNE:

 

 • Skargi/wniosku nie można złożyć telefonicznie.

 

 • Skargę w imieniu innej osoby można złożyć za jej zgodą udokumentowaną pisemnie. Brak zgody powoduje, że taką skargę pozostawia się bez rozpoznania, odpowiedzi nie otrzymuje wówczas osoba, która złożyła taką skargę.

 

 • Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawia się bez rozpoznania. Adres do korespondencji nie jest tożsamy z adresem elektronicznym.

 

 • Organ właściwy do rozpatrzenia skargi/wniosku powinien załatwić sprawę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż wciągu miesiąca. Data wpływu skargi do organu właściwego do jej załatwienia rozpoczyna bieg terminu jej rozpatrzenia.

 

 • W przypadku niezałatwienia sprawy (skargi/wniosku) w terminie organ właściwy do jej załatwienia ma obowiązek zawiadomić o tym osobę wnoszącą skargę/wniosek, wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz podając przyczynę zwłoki.

 

 • W przypadku kiedy z treści skargi/wniosku nie można należycie ustalić ich przedmiotu, wzywa się osobę wnoszącą skargę/wniosek do złożenia – w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania – wyjaśnienia lub uzupełnienia z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków, w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.

 

 • Organ nie może załatwić skargi poza zakresem swojej właściwości, ponieważ byłoby to działanie pozbawione podstaw prawnych.

 

 • W przypadku gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia została uznana za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności organ właściwy do jej rozpatrzenia - może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.

 

Jeśli masz wątpliwości, co do trybu sprawy z jaką chcesz się zwrócić do Policji możesz skorzystać z Wojewódzkiej Informacji Policyjnej dostępnej pod nr tel. 47 73 144 44

 

Ochrona prawna osoby składającej skargę

 

Art. 225 § 1 k.p.a. przewiduje ochronę prawną osoby składającej skargę/wniosek.

Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych.

 

WAŻNE:

Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek, w związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo też ujawnia prawnie chronione informacje.

Osoba wnosząca skargę do organów powołanych do ścigania lub orzekania w sprawie o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie dyscyplinarne powinna być świadoma, że kierowanie fałszywych oskarżeń wobec innej osoby – niekoniecznie policjanta – może skutkować odpowiedzialnością karną z art. 234 k.k.

 

Ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji z siedzibą przy ul. Fryderyka Chopina 10, 19-300 Ełk, telefon 47 7355 200, faks 47 7355 205.
 2. Zgodnie z art. 37 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Komendant Powiatowy Policji w Ełku wyznaczył w podległej jednostce Inspektora Ochrony Danych Osobowych, adres j.w., kontakt tel. 47 7355 272 , faks 47 7355 170, e-mail iod.kpp@elk.ol.policja.gov.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia skargi/wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz  przepisów Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
  8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w oparciu o obowiązek wynikający z Działu VIII Ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane w KPP w Ełku będą przechowywane  przez okres na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizacji skargi tzn. przez okres wskazany na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w  Zarządzeniu nr 10 Ministra Spraw Wewnętrznych Administracji z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji.
 8. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub usunięcia, prawo do wniesienia sprzeciwu.
 9. Ma Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych przy wnoszeniu skargi/wniosku jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów Ustawy z dnia  14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego skargi/wniosku.
 11. Dane osobowe przetwarzane w KPP w Ełku na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4.
Powrót na górę strony