Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Ełku

Komenda Powiatowa Policji w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w – http://elk.policja.gov.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020-12-22

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28

Strona internetowa https://elk.policja.gov.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłaczeń wymienionych poniżej:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt pod nr telefonu 47 7355 245, e-mail: informatyka@elk.ol.policja.gov.pl .

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej na stronie biuletynu oraz żądania zapewnienia dostępności należy kierować pod nr telefonu 47 7355 245, e-mail: informatyka@elk.ol.policja.gov.pl

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna 

Komenda Powiatowa Policji w Ełku

ul. Chopina 10

19-300 Ełk

tel. 47 7355 200

Parking przy budynku Komendy  Powiatowej Policji w Ełku znajduje się od strony ulicy Chopina. Siedziba oznaczona jest tablicą z numerem, nazwą ulicy i widocznym napisem „Policja”. Napis – nazwa Komenda Powiatowa Policji w Ełku, umieszczonym nad wejściem głównym do budynku.  

Do wejścia głównego prowadzą schody przy których po prawej i lewej stronie znajdują się poręcze. Dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim przed wejściem do budynku zamontowano „dzwonek przywoławczy” którego należy użyć, aby skorzystać z pomocy policjanta lub pracownika Policji. Wejście i wyjście z obiektu KPP w Ełku, odbywa się przez drzwi główne znajdujące się przy recepcji na parterze budynku. Dokumentem uprawniającym do wejścia i przebywania w KPP, jest między innymi przepustka wydana interesantowi przez recepcjonistkę lub dyżurnego jednostki
w punkcie kontroli dostępu.

W holu głównym - po prawej stronie, znajduje się poczekalnia, recepcja i pomieszczenia sanitarne. Natomiast z lewej strony poczekalni umiejscowione jest okienko do obsługi interesantów przez funkcjonariuszy stanowiska kierowania. Na szybie stanowiska kierowania, znajduje się mikrofon z głośnikiem, z którego można skorzystać, aby połączyć się z dyżurnym jednostki. Interesanci wprowadzani są i wyprowadzani przez policjanta/pracownika, do którego przybyli lub zostali wezwani. Do czasu przybycia policjanta/pracownika, interesant przebywa w poczekalni przy recepcji. Przejście z punktu kontroli dostępu do dalszej części obiektu, zabezpieczone jest drzwiami z kontrolą dostępu, przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku. Do dalszych części obiektu prowadzą schody z holu. Brak jest platformy przyschodowej.

W budynku nie ma windy.

Toaleta dla interesantów znajduje się na parterze, po prawej recepcji. Jest ona przystosowana do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Na parkingu przed budynkiem wyznaczono 1  miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W siedzibie komendy nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome
i słabowidzące. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.

Na teren Komendy Powiatowej Policji w Ełku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności architektonicznej, prosimy o kontakt z Policjantem dyżurnym, tel. 47 7355 200,
e-mail: dyzurny@elk.ol.policja.gov.pl.

W przypadku potrzeby doprecyzowania wskazanych informacji na temat dostępności, prosimy o kontakt z koordynatorem ds. dostępności w KPP w Ełku:

asp. szt. Paweł MARCZYKOWSKI

tel. 47 7355 210
e-mail: pawel.marczykowski@elk.ol.policja.gov.pl

mł. asp. Agata KULIKOWSKA-DE-NAŁĘCZ

tel. 47 7355 232
e-mail: agata.kulikowska-de-nalecz@elk.ol.policja.gov.pl

Powrót na górę strony